СЪОБЩЕНИЕ НА КВЕСТОРИТЕ НА „ПОЗИТИВА“ АД

С Решение № 901-ИП от 23.06.2017г. на Комисията за финансов надзор е отнет издаденият лиценз на „Позитива“ АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник и са назначени Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Михайлов Полинчев за квестори на „Позитива“ АД с адрес за кореспонденция гр. София, 1000, пл. „П. Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2 за срок до 3 месеца. На основание чл. 120 от ЗПФИ решението подлежи на незабавно изпълнение, независимо от неговото обжалване. Информация за решението е достъпна на Интернет страницата на Комисията за финансов надзор. Информация за квесторите е достъпна и на Интернет страницата на Агенция по вписванията, Търговски регистър

Квесторите уведомяват клиентите на Инвестиционен посредник „ПОЗИТИВА” АД, че имат възможност да посочат друг инвестиционен посредник, който е дал съгласие, при който да се прехвърлят техните финансови инструменти, пари и други активи. Необходимо е да посочите банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните Ви средства. За да посочите друг инвестиционен посредник, при който да се прехвърлят Вашите финансови инструменти, пари и други активи, съответно за да посочите банкова сметка, по която да бъдат преведени паричните Ви средства, е необходимо да подадете нареждане в офиса на квесторите на адрес: гр. София, 1000, пл. „П. Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2, тел. 02/ 980 75 77 всеки работен ден от 10 часа до 12 часа и от 14 часа до 16.30 часа.

Квесторите уведомяват всички заинтересовани лица, че „ПОЗИТИВА” АД вече не извършва дейност като инвестиционен посредник. От 24.03.2017г. дружеството се представлява заедно от двамата квестори Наталия Ангелова Кумпикова и Николай Михайлов Полинчев и квесторите не са упълномощавали други лица да представляват „Позитива“ АД. В случай, че по телефона Ви се обаждат лица, които се представят за служители на Инвестиционен посредник „Позитива“ АД и Ви предлагат да инвестирате парични средства в акции или други финансови инструменти на международните борси, най-вероятно това е измама и следва незабавно да потърсите съдействие от органите на Полицията.„

Можете да кореспондирате с квесторите на следния адрес за кореспонденция: гр. София, 1000, пл. П. Славейков № 1, вх. А, ет. 2 /адвокат Наталия Кумпикова/ или на електронна поща:

За Наталия Ангелова Кумпикова: nkumpikova@lyulinplaza.com; 0887 24 54 71;
За Николай Михайлов Полинчев: nibos@nibos.net; 0896 864 441.

КВЕСТОРИ: Наталия Ангелова Кумпикова

Николай Михайлов Полинчев