УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПОРТФЕЙЛИ      

 ДОВЕРИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ

 

Какво представлява„Доверително управление”?

 Доверително управлениепредставлява управление на инвестиционни портфейли по преценка и стратегия, изготвена от Инвестиционен Посредник. Тези портфейли се формират за всеки клиент персонално и могат да включват един или повече финансови инструменти. Изграждането на индивидуален портфейл позволява достигането на уникално за всеки инвеститор съотношение между риск и очаквана възвръщаемост.     

 

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВАШИЯ ПОРТФЕЙЛ

 

 

 Какво предлага ИП „Позитива” АД?

 

ИП „Позитива” АДпредлага на своите клиенти управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти, които се търгуват както на българските, така и на световните пазари, в съответствие с предварително сключен с клиента договор.

 Доверителното управлениее предназначено за физически лица, институционални и корпоративни инвеститори.

 При управлението на индивидуален портфейл се дефинират ясно целите и нивото на инвестиционен риск, което клиента-доверител е съгласен да поеме. Това определя вида и структурата на порфейла.

 ИП „Позитива” АД предлага четири основни типа портфейли в зависимост от нивото на поетия риск и очакваната възвращаемост:

 

·       Стабилност– ниско рискова стратегия

 

Ценни книжа и инструменти на паричния пазар*

До 50%

Дългови ценни книжа**, допуснати до или търгувани на Българска Фондова борса

До 50%

Дялови ценни книжа (акции***) на компании, допуснати до или търгувани на Българска Фондова борса

До 50%

Деривативни инструменти****, приети за търговия на международните борси

До 20%

 

 

·            „Баланс” – балансирана стратегия

 

Дългови ценни книжа, допуснати до или търгувани на Българска Фондова борса

До 50%

Дялови ценни книжа (акции) на компании, допуснати до или търгувани на Българска Фондова борса

До 500%

Деривативни инструменти, приети за търговия на международните борси

До 50%

 

 

·            „Динамик” – високо рискова стратегия

 

Дялови ценни книжа (акции) на компании, допуснати до или търгувани на Българска Фондова борса

До 100%

Деривативни инструменти, приети за търговия на международните борси

До 70%

 

 

·            „Селект” – индивидуална стратегия

 

 

Разработва се изцяло съгласно индивидуалните изисквания на клиента

 

  Независимо от избрания тип портфейл, той се съставя така, че да минимизира възможните рискове чрез диверсификация  на средствата между различни активи. На база задълбочен фундаментален и технически анализ се взимат решенията за инвестиция, като стремежът винаги е да се открият инвестиционни възможности, за които съществува вероятност да се представят по-добре на пазара.

 Портфейлите ежедневно се управляват от екипа на ИП „Позитива” АД и с оглед на пазарната конюнктурата и промените в пазарните цени на активите, се извършват необходимите корекции с цел достигане поставените цели на всеки клиентски портфейл .

 
 
 Какви са предимствата на Доверителното управление предлагано от ИП „Позитива” АД?

 

Професионално управление:

 

·         управлението на инвестиционни портфейли се извършва от опитни професионалисти, базира се на задълбочен анализ на капиталовите пазари, като същевременно се прилагат подходящи методи за минимизиране на риска;

 ·         целта на екипа ни е да постига максимални резултати и да подбира най-подходящите финансови инструменти за дадения момент;

 ·         постигане на значително по-висока доходност от обичайните банкови депозити при умерен до висок контролиран риск;

  ·         инвестиции предимно в комбинация от печеливши и стабилни активи;

 

 Гъвкавост и сигурност:

 

·           сами определяте инвестиционните цели и нивото на поемане на риск;

 ·           извършените сделки са от името и за сметка на клиента, т.е. закупените ценни книжа са собственост на клиента-доверител;

 ·           напълно контролиран риск -  при пазарна нестабилност усилията ни се насочват към минимизиране и ограничаване на евентуалните загуби;

   ·           активен мениджмънт и диверсификация на портфейла с цел постигане на максимална доходност и оптимизация на риска;

 

 

 Ликвидност:

 

·           бърз достъп до управляваните от вас средства.

 ·           договорът за управление на индивидуален портфейл се сключва за избран от клиента срок;

 

Мениджърска комисиона:

 

Минимална сума за сключване на договор за доверително управление

Постигната доходност за тримесечие1

Възнаграждение на Позитива АД2

Годишна такса3

BGN  5 000

до 10%

10% от положителната доходност

1%

от 10.01% до 25%

20 % от положителната доходност

от 25.01% до 50%

25% от положителната доходност

над 50%

30% от положителната доходност до 50%

+ 50% от положителната доходност за горницата над 50%

 

 

 1 Постигната доходност за тримесечиепредставлява разликата между общата стойност на портфейла в края на периода, и предоставените от КЛИЕНТА парични средства и/или финансови инструменти за управление (съответно общата стойност на портфейла) в началото на съответния период.

 

2 Възнаграждение на Позитива АД – е възнаграждение на Инвестиционния посредник в конкретен размер от постигнатата доходност от управлението на портфейла. Начислява се върху положителния резултат от управлението на портфейла на всяко тримесечие.

 

 3 Годишна такса -годишно възнаграждение за Инвестиционния посредник в определен размер от стойността на активите на портфейла. Посоченият процент е на годишна база, а начислението му е върху преоценената стойност на портфейла в края на всеки календарен месеца

 

 

Информация за клиента-доверител:

 

·           регулярно се предоставя подробна информация за състоянието на управлявания портфейл.;

 

Повече за ИП „Позитива” АД

 

Инвестиционният Посредник „Позитива” АД притежава лиценз от Комисия за Финансов Надзор No РГ-03-0211/17.03.2004 г. за извършване на дейност като инвестиционен посредник и прелицензиран, във връзка с измененията в ЗППЦК и oбщите условия на фирмата с лиценз No РГ-03-0211/24.07.2006 г., No РГ-03-0211/17.02.2009 г. 

 

Забележка:

 

Информацията, предоставена в настоящия документ, не представлява съвет или препоръка за инвестиране във финансови инструменти и не следва да се тълкува като такава. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят с характера на финансовите инструменти и да определят склонността си да поемат рисковете, свързани с инвестиране във финансови инструменти, преди вземане на инвестиционно решение. Допълнителна информация за инвеститорите може да се получи в офиса на „Позитива” АД всеки работен ден от 9.30 – 18.00 ч. на адрес: гр. София, ул. Златен рог 22, ет.5, офис 13

 

Гр. София, ул. Златен рог №20-22,

 ет. 5, офис 13

 Тел.          (+359 2) 444 49 70

 418 52 70

                                      E-mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">office@positiva.biz

 Web:         www.positivа.biz

 

 

*Инструменти на паричния пазар - инструменти, които обичайно се търгуват на паричния пазар, като краткосрочни държавни ценни книжа (съкровищни бонове), депозитни сертификати и търговски ценни книжа, с изключение на платежните инструменти;

 

**Дългови ценни книжа - са облигации и други подобни ценни книжа (финансови инструменти), които представляват задължения на емитента да заплати определена сума, обикновено с лихва.

 

*** Дялови ценни книжа (акции) - безналични ценни книжа, удостоверяващи право на собственост върху определен дял от едно акционерно дружество на притежателя им, право на получаване на дивидент, право на участие в Общото събрание на акционерите, право на ликвидационен дял. За разлика от инструментите с фиксиран доход, акциите не гарантират на притежателите изплащане на годишен приход под формата на лихви и дивиденти. Доходът при тях се формира от два възможни източника – разпределяне на годишен дивидент и капиталов прираст (нарастване на цените на акциите в периода на тяхното владеене от страна на договорния фонд). Съгласно българското законодателство на акционерите на едно публично дружество се полагат пропорционален на дела им брой права във връзка с взето решение за увеличаване на капитала. Това дава възможност на акционерите да запазят дела си в компанията непроменен, както и да избегнат последиците от евентуално разводняване на капитала.

 

****Финансовите деривати (наричани също деривативни инструменти) са финансови инструменти, чиято стойност е производна от стойността на даден актив. Вместо да търгуват със самия актив, участниците в пазара се договарят за обмяна на пари, активи или друга стойност в бъдещ момент.

 

Деривативните инструменти включват:

 ·         Фючърсният контракт (futures) е стандартизиран борсово търгуван деривативен инструмент, който задължава купувача да закупи (а продавачът да продаде) определен актив или финансов инструмент на точно определена бъдеща дата и цена. Параметрите по фючърсния контракт са стандартизирани за улесняване на търговията им на фючърсните пазари. Фючърсните контракти върху суровини обикновено са с реална доставка на актива, докато тези върху финансови инструменти приключват с парично разплащане. Характерното при търговия с фючърсни контракти е, че се използват за хеджиране от промяна в цената на базовия актив, както и чисто спекулативно;

 

·         За разлика от фючърсния контракт, опцията (option) дава правото, но не и задължението на притежателя й да купи/продаде определен актив на определена цена през даден период от време. Използва се както за спекулативни цели, така и за хеджиране на позиции. Цената на опцията най-силно се влияе от времето до падежа й и цената на базовия актив;

 

 ·         Варантът (warrant) представлява финансов инструмент, който дава право на притежателя да запише книжа до определена бъдеща дата на предварително определена цена. В момента на издаване на варанта, обикновено настоящата цена е по-висока от тази на упражняване. За разлика от опциите, варантите са с доста по-дълъг живот и се издават от самите компании;

 

·         Форуърдният контракт (forward) е нестандартизиран договор между две страни съответно да купят или продадат даден актив на определена бъдеща дата при предварително договорена цена. Форуърдният контракт, за разлика от фючърсния контракт, се търгува извънборсово и параметрите по договора между двете страни не са стандартизирани. При този тип инструменти всяка от страните е изложена на кредитния риск на насрещната страна по договора;

 

·         Суапът (swap) е деривативен финансов инструмент и представлява договореност за размяна на купонни, валутни, лихвени или друг вид плащания между две страни като базовият актив, върху който се начисляват задълженията, не се разменя. Плащанията са под формата на валутни потоци между двете страни така, че валутният и лихвен риск да бъдат минимизирани и бъдещият паричен поток да отразява по-добре промяната в активите и задълженията на компанията. Повечето суапи се търгуват извънборсово. Финансов инструмент, цената на който е зависима от цената на базовия актив, който стои зад него. Благодарение на деривативните ценни книжа се наблюдават бързи пазарни движения, особено що се отнася до пазарните корекции. Най-често използваните базови активи са акциите, облигациите, стоките, валутата, пазарните индекси и лихвените проценти. Най-популярните деривати са опциите, фючърсите и суаповете. Съществуват по-екзотични деривати, базирани върху климата (средните температури, количеството валежи и други). Характерен за дериватите е лостовия механизъм.